Pertandingan PBLQuests adalah satu pertandingan berbentuk Project Based Learning. Pertandingan yang dibuat bagi peringkat daerah Kota Kinabalu ini bertujuan untuk memberi ruang dan peluang kepada murid ununtukotuk memperdalamkan lagi pengetahuan terhadap suatu topik di samping memupuk kemahiran-kemahiran abad ke-21.

Matlamat akhir pertandingan ini adalah untuk membina satu gedung pembelajaran yang berbentuk ensiklopedia digital yang akan digunakan oleh guru-guru dan murid-murid untuk meneroka maklumat pembelajaran.

Please follow and like us:

Leave a Reply